Skip to content

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS

เป็นหน่วยงานในกำกับของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่ขับเคลื่อน การเชื่อมโยงองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปสู่การสร้างและพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และนำประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค ด้วยการเสนอยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้และธุรกิจและเชื่อมโยงสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้นจริงตามเจตนารมย์ของการจัดตั้ง