แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่ม ATMP ในประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่ม ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) ในประเทศไทย ประกอบกอบแนวโน้มภาพรวมของเทคโนโลยีโลก

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด
* อีเมลผู้ติดต่อ Team-pharmagen@tcels.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา จัดทําแบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลดิ บเชิงสถิติจาก หน่วยงานภาคีต่าง ๆ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิผ่านบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 28 เมษายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 เมษายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar tcelsadmin
สร้างในระบบเมื่อ 28 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2566